golden online casino

Norderney Wikipedia

Norderney Wikipedia Inhaltsverzeichnis

Norderney Zum Anhören bitte klicken! Abspielen [nɔɐ̯dɐˈnaɪ] (ostfriesisches Plattdeutsch: Nördernee [ nœədəˈneɛɪ]) ist eine der Ostfriesischen Inseln in. Der Hafen Norderney ist ein Fischerei-, Sportboot- und Fährhafen am südwestlichen Rand der Insel Norderney und Sitz der Reederei Norden-Frisia. Norderney ist eine der ostfriesischen Inseln in Niedersachsen. Sie ist 14 Kilometer lang und zwei Kilometer breit. In gab es auf der Insel Gäste mit. 7 Gründe, warum ich Lübeck liebe. Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, an denen ich mich heimisch fühle. Neben meiner wahren Heimat, dem Ruhrgebiet,​. - Mary hat diesen Pin entdeckt. Entdecke (und sammle) deine eigenen Pins bei Pinterest.

Norderney Wikipedia

Beach at Norderney, Germany, C Photographic Print. Find art you love and shop high-quality art prints, photographs, framed artworks and posters at. Fluss · Nordsee. Kegelrobben auf Norderney, Germany Heidelberg, Norderney, Sylt, Ostfriesische Inseln, Seehund,. Gemerkt von decloche.site - Mary hat diesen Pin entdeckt. Entdecke (und sammle) deine eigenen Pins bei Pinterest. Fluss · Nordsee. Kegelrobben auf Norderney, Germany Heidelberg, Norderney, Sylt, Ostfriesische Inseln, Seehund,. Gemerkt von decloche.site Karl Heinrich Ulrichs has his first sexual encounter, at age 14, with his riding instructor. At age 32, he is fired from his job at a district court when his. Beach at Norderney, Germany, C Photographic Print. Find art you love and shop high-quality art prints, photographs, framed artworks and posters at. Deutschlands Thalasso-Insel Norderney informiert u.a. über Ferienwohnungen & Unterkünfte, Anreise & Veranstaltungen sowie Angebote für Freizeit. Bei diesem Stabhochsprung -Meeting auf der Kurplatzwiese trifft sich die Weltelite des Stabhochsprungs. Hotel Eplorer. Personen, die auf Norderney nachhaltig gewirkt haben, waren zum Beispiel der Bürgermeister Jann Berghaus, der nach dem Ersten Weltkrieg einen Weg fand, die der ausbleibenden Kurgäste halber kümmerliche finanzielle Situation der Stadt mit Hilfe von Fördergeldern deutlich zu verbessern; auf Grund seiner Verdienste um die Stadt Norderney wurde der langjährige Bürgermeister Remmer Harms zum bislang einzigen Ehrenbürger der Stadt ernannt; als bildende Künstler sind der gebürtige Norderneyer Poppe Folkertsder Bildhauer Wilhelm Krieger und der aus Wedel stammende Kunstmaler Ole West zu nennen, der fast zweieinhalb Jahrzehnte lang auf Norderney gelebt hat [] und Beste Spielothek in Brilon finden Besonderheit maritime Gemälde mit einer Seekarte als Hintergrund sind. November den kostenlos ausliegenden täglichen Norderneyer Morgen aus. Im Zuge des Neubaus des Fähranlegers wurde das Unterfeuer demontiert. Norderney Wikipedia Juli nlwkn. Wette Barcelona Auf jeden Fall kann man sagen, dass auf Norderney abends auch etwas los ist. Jubiläum des Bestehens der Feuerwehr wurde am Norderney Wikipedia Norderney Wikipedia

De bodem van het eiland bestaat aan de westkaap uit verschillende klei- en leemlagen, waardoor beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

In werd voor het eerst een beschermingsdeklaag aangelegd, waardoor de westelijke kaap tegen de getijdenkracht en de daarmee verbonden kusterosie beschermd werd.

Het natuurlijk gevormde strand heeft op enkele plaatsen een breedte van meer dan meter. Het duin is daarmee ook het hoogstgelegen punt van heel Oost-Friesland.

Het eiland ligt gemiddeld 3 tot 5 meter boven NN. Op enkele van de hogere duinen, die tussen 10 en 20 meter boven NN hoog liggen, zijn uitkijkplatforms met veelal informatieborden over het eiland en het nationaalpark ingericht.

Enkele van de markante duinen hebben in de loop der tijd namen gekregen, zoals Georgshöhe 20 m [5] en Marienhöhe 11,5 m [5] in het stadsgebied en Mövendüne 11 m , [5] Senderdüne 21 m [5] en Rattendüne 5,5 m [5] op het oostelijk deel van het eiland.

Als gevolg van de geologische omstandigheden op het eiland kon zich een zoetwaterlens vormen. Deze ontstond door infiltratie van het regenwater, dat in de zandige bodem het zwaardere zoutwater tot op een diepte van 80 m verdrong.

De grootte van de lens is afhankelijk van klimatologische schommelingen, maar desalniettemin kan er op het eiland ongeveer Om de zoetwaterlens bij stormvloeden tegen het indringen van zoutwater te beschermen, werden in de loop der tijd de randduinen van het eiland versterkt.

In het gebied ten oosten van de stad Norderney wordt nog landbouw en veeteelt bedreven. Het gaat hierbij voornamelijk om paardenweiden en weiden in de polders waarop onder andere Galloway-runderen worden gehouden.

In totaal zijn er in mei acht agrarische bedrijven actief met een gezamenlijke oppervlakte van ,3 hectare.

Dit werd wegens magere opbrengsten als gevolg van de zandige bodem weer gestopt. Tegenwoordig worden op Norderney vanwege de ligging in het nationaalpark geen gronden meer voor de landbouw gebruikt.

Het staatsdomein Eiland werd in als boerderij gebouwd, om tot in de jaren als melkveehouderij dienst te doen. Vanwege infrastructurele veranderingen en de teruggang in opbrengst stapte men over op het toerisme, zodat het domein tegenwoordig als camping dienstdoet.

De oostelijke helft van het eind is in geheel beschermd en wordt niet gebruikt voor landbouw of veelteelt. Het terrein mag door bezoekers alleen te voet betreden worden.

Norderney is het jongste eiland van de zeven Oost-Friese Waddeneilanden. Norderney bestaat als "zelfstandig" eiland pas sinds het midden van de 16e eeuw.

Circa jaar voor deze datum lag op waar Norderney nu ongeveer ligt een ander eiland, Buise. Buise zelf werd kleiner en kleiner tot het geheel door de zee werd verzwolgen.

Osterende werd groter en groter. Het eiland is voor het eerst schriftelijk vermeld in in een rekenboek van Gravin Anna als Norder neys Oog. Norder neys Oog betekent: het nieuwe oog eiland van Norden.

Later is dit verbasterd tot Norderney. Norderney bestaat niet zoals de andere eilanden uit een vaste ondergrond, het eiland is ontstaan door zand afgezet door de Waddenzee.

Dit had als gevolg dat de bodem onvruchtbaar was en er weinig vegetatie groeide op een aantal pionierssoorten na. Doordat de wind het zand deed opstuiven is er een duinenrij ontstaan waar de eerste planten begonnen te groeien.

Door de vorming van deze duinen zijn verschillende habitats ontstaan waar verschillende soorten flora en fauna zich kunnen handhaven. Op het eiland komen grijze , witte en bruine duinen voor.

Eveneens komen er duinvalleien voor op het eiland. De voorste duinenrij aan de noordzijde van het eiland is belangrijk voor de kustverdediging van het eiland.

Om die reden is de duinenrij versterkt door middel van houten constructies om de veiligheid te kunnen waarborgen. Deze duinenrij is de jongste en bestaat uit zand dat gewassen is door het zoute zeewater.

Het gebied overstroomt regelmatig met zeewater waardoor er vooral zoutminnende planten voorkomen zoals planten van de geslachten Elymus en Cakile.

Zonder het zoute zeewater blijven er door de successie de zandhaver Leymus arenarius en helm Ammophila arenaria over.

Het helmgras beschermt de duinen tegen erosie. Verder landinwaarts liggen de grijze duinen waar de bodem bedekt is met een dikkere humuslaag en de begroeiing dichter op elkaar staat.

Deze vegetatie bestaat voornamelijk uit duindoorn Hippophae rhamnoides en de kruipwilg Salix repens. Daarnaast groeien er diverse grassen en korstmossen op de grijze duinen.

In de duinvalleien, die centraal op het eiland liggen groeien ronde zonnedauw Drosera rotundifolia , wolfspoot Lycopus europaeus , de koningsvaren Osmunda regalis , het hondsviooltje Viola canina.

De struiklaag bestaat voornamelijk uit bessenstruiken. In de zoutere gedeelte aan de zuidkant van het eiland groeit voornamelijk zeekraal en gewoon kweldergras Puccinellia maritima.

De zeekraal is in het verleden gebruikt voor landwinning omdat de wortels zorgen voor extra opname van stikstof in de bodem. Dit land wordt deels gebruikt voor het fokken van galloway runderen en paarden nadat er een ringdijk omheen is aangelegd.

De recent ontwaterde gedeelte worden echter niet gebruikt omdat het zoutgehalte in de bodem te hoog is. Op Norderney zijn in totaal soorten planten aanwezig, nadat men in de achttiende eeuw is begonnen met de aanplant van bossen.

Vandaag de dag is er 50 hectare bos aanwezig op het eiland. Het westelijke deel van het eiland bestaat voornamelijk uit dennenbossen terwijl het oostelijk deel van het eiland voornamelijk bestaat uit de soorten van de geslachten els Alnus en populier Populus.

De fauna op Norderney bestaat voornamelijk uit vogels, in totaal 95 verschillende soorten. Tijdens de vogeltrek rusten er grote getale trekvogels op het eiland.

De schorren en dijken worden door de grauwe gans gebruikt als foerageergebied. De vogels halen hun voedsel voornamelijk uit de Waddenzee en gebruiken het eiland als broedgebied.

De grauwe gans verblijft voornamelijk op de schorren nabij de dijken. De meest voorkomende soorten op het eiland zijn de kokmeeuw en de zilvermeeuw die goed zijn voor ongeveer broedparen.

In hetzelfde habitat komen tevens merels , mussen en diverse soorten eenden voor. Nabij de steden komen vooral veel kraaien voor.

In het oostelijke deel van Norderney komen vooral vogels voor zoals de kievit , de kanoet , bergeend , scholekster en vogels uit de familie van strandlopers en snippen Scolopacidae.

Verder komen op het eiland de tureluur , witoogeend , noordse stern , de goudplevier , de tapuit en de roerdomp voor. Deze soorten foerageren in de wetlands aanwezig op het eiland.

Ook broeden op het eiland lepelaars. Over het gehele eiland komen fazanten voor. Deze soorten hebben geen natuurlijke vijanden op het eiland waardoor tot heden en dage de populatie in stand gehouden moet worden door middel van jacht.

Een andere methode die wordt gebruikt is het kort maaien van de weilanden zodat de herten en konijnen niet voldoende voedsel hebben waardoor deze dood gaan.

Nabij het eiland komen zowel de grijze als de gewone zeehond voor. De zeehondenpopulaties zijn in getroffen door een ziekte. Later heeft de populatie zich weer hersteld.

Rond en op het eiland komen meerdere soorten vissen en geleedpotigen voor waarvan ongeveer 70 soorten inheems zijn. De meest vissen komen uit de familie van de grondels Gobiidae en uit de familie van de platvissen Pleuronectiformes.

Er komen krabben, de noordzeegarnaal, zeesterren, oesters en mosselen voor. Daarnaast komen er nog diverse minder voorkomende schaaldieren voor.

Er komen ook diverse soorten pieren voor waarvan de bekendste de zeepier is. Norderney maakt onderdeel uit van het Duitse Nationaal Park Nedersaksische Waddenzee , wat sinds deel uitmaakt van de IUCN , een lijst met beschermde natuurgebieden.

Het park strekt zich uit van de zeearm Eems in Nederland tot aan de Oost-Friese Waddeneilanden gelegen nabij de Jadeboezem en de rivier de Elbe.

Het park wordt sinds beheerd vanuit een kantoor op Norderney. Het bezoekerscentrum van het nationaal park op Norderney heeft een tentoonstelling over het leven in de Noordzee en in de Waddenzee.

Het eiland telt meerdere paden, waarvan sommige deel uitmaken van educatieve routes. Vroeger werden deze paden gebruikt voor de smokkel.

Bij een stijging van het waterpeil van meer dan 70 centimeter wordt de duin-Hellerweg onbegaanbaar omdat deze overstroomt. Het eiland is onderverdeeld in drie milieuzones , die elk een andere beschermstatus genieten.

Insgesamt waren bei der Stadtratswahl am September Bürger wahlberechtigt. Der zuvor seit dem 1. November amtierende Bürgermeister Ludwig Salverius gab aufgrund einer schweren Erkrankung, der er im August erlag, sein Amt auf, so dass Ulrich bereits von Ende Juni an kommissarisch das Amt des Bürgermeisters ausübte.

Mai wurde Ulrichs als Bürgermeister wiedergewählt. Zur Landtagswahl in Niedersachsen traten dort 15 Parteien an. Davon haben sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt.

Norderney ist in drei Wahlbezirke eingeteilt. Bundestag der Bundesrepublik Deutschland am Das Verhältnis der Länge der Flagge zur Höhe ist drei zu fünf.

Diese Dienstflagge wird nur selten gehisst. Jahrhundert hin. Die Partnerschaft der beiden Städte wurde direkt nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr geschlossen.

Auf Borkum, Langeoog und Wangerooge gibt es ähnliche Bauwerke, die entweder aus Holz bestehen oder in massiver Ziegelstein-Bauweise errichtet wurden.

Sie wurde im Jahr auf Bitte der Emder Kaufleute als pyramidenförmiges Balkengerüst aus mit Pech versiegeltem Holz auf einer Düne errichtet, um Schiffsunfälle und Fehldeutungen einzuschränken.

Im Jahr wurde sie durch einen Ziegelsteinbau an gleicher Stelle ersetzt und aus Stein erneuert. Auf dem sechseckigen Unterbau in ist ein auf dem Kopf stehendes Holzdreieck montiert.

Dahinter wurde von bis ein Feuer auch als Blüse bezeichnet entzündet, das zur Identifikation der Insel bei Nacht diente.

Wegen der fehlenden Bebauung und der niedrigen Vegetation war die Bake von der See aus gut zu erkennen. Heutzutage geht das Kap aufgrund seiner geringen Höhe, des nahen Kiefernwäldchens und der höheren Gebäude im Stadtbild der Insel unter.

Seit dem Von Anfang war das Kap aufgrund starker Verwitterung der Mörtelfugen teilweise eingerüstet. Im April begannen die Wiederaufbauarbeiten.

Mit der am 9. Oktober erfolgten Installation des Toppzeichens, einem aus drei Tonnen Eichen-Kernholz bestehenden Dreiecks, ist das Kap wieder komplett.

Seitdem ist er das einzige aktive Seefeuer auf der Insel. Oktober als festes Schifffahrtszeichen der Insel Norderney eingeweiht. Das Leuchtfeuer wurde im Jahr auf elektrisches Licht umgestellt und hat seit die Blitzkennung Blz.

Es war ein Stahlmast mit einem Mastkorb und einer roten Signallampe, die sieben Seemeilen weit auszumachen war. Dieser Mast wird zudem als Windmessstation genutzt.

Im Zuge des Neubaus des Fähranlegers wurde das Unterfeuer demontiert. Neben dem Kap und dem Leuchtturm gibt es noch andere Landmarken, mit denen Norderney von der See- und von der Wattseite aus auszumachen ist.

Daneben gibt es im Osten der Insel noch drei kleinere Seezeichen aus Holz. Die Postbake , östlich des den Grohdepolders nach Süden hin abgrenzenden Hungerdeichs gelegen, wurde im Jahrhundert als Peilbake vom Festland aus genutzt.

Ein weiteres Seezeichen ist eine Peilbake auf der zum Aussichtspunkt umfunktionierten Mövendüne zwischen Leuchtturm und Inselende im Osten.

Es befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Freibades am Weststrand. Das Norderneyer Fischerhausmuseum [] ist das Heimatmuseum der Insel und befindet sich seit im Argonner Wäldchen hinter dem Conversationshaus am Weststrand.

Das Gebäude ist ein Nachbau eines alten Norderneyer Fischerhauses aus dem Betreiber des Museums ist der Heimatverein Norderney. Das Museum vermittelt die Geschichte des ältesten deutschen Seebades an der Nordseeküste und die karge Lebensweise der ersten Inselbewohner.

Zahlreiche Exponate und Dokumente informieren über das Alltagsleben auf Norderney, über Sitten und Gebräuche sowie über die Norderneyer Seefahrertradition und den Fischfang.

Das Gebäude wird als Hochtiedsstuv Standesamt genutzt und es werden dort unter anderem friesische Teeseminare veranstaltet.

Seit dem 9. Januar ist der Seenotkreuzer Eugen im Hafen stationiert. Viele der Norderneyer Männer waren noch bis Anfang des Jahrhunderts Seenotretter.

Das Rettungsboot der als Versammlungsgebäude neu errichteten im heutigen Hafen befindlichen Bootsstation Norderney-Ost Amalie Wilhelm Ernst ist im Verzeichnis der Bootsstationen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit Angaben der Bootsnamen von verzeichnet, es gibt jedoch keinen Nachbau, der ausgestellt werden kann.

Jahrhundert im wilhelminischen Stil errichteten Gebäuden geprägt. Dieses Gebäude wurde im Jahr durch einen Steinbau ersetzt und dieser im Laufe der Jahre um einen Arkadengang und einen Turm in der Mitte des Gebäudes, sowie einem angeschlossenen Wohnhaus an der Westseite erweitert.

In diesem Wohnhaus, das in den er Jahren bei Renovierungsarbeiten abgerissen wurde, waren im Zwischen den Jahren und diente das Conversationshaus dem hannoverschen Königspaar als Sommerresidenz.

Im Jahr wurde in diesem Haus der letzte deutsch-russische Handelsvertrag vor dem Ersten Weltkrieg unterzeichnet. Daran erinnert eine im Gebäude angebrachte Gedenktafel:.

Aus dem Jahrhundert stammt das vom hannoverschen Architekten Johannes Holekamp erbaute Kurtheater. Nach dem Vorbild des Opernhauses in Hannover wurde das Kurtheater am 1.

Juli feierlich eingeweiht. Kaiserliches Postamt: Nachdem das Königreich Hannover Norderney zum Staatsbad ausgerufen hatte, wurde eine erste kleine Poststation im Stadtzentrum eingerichtet.

Der Postverkehr wurde im Jahrhundert nur während der Sommermonate aufrechterhalten, um die Post der Gäste aufzunehmen oder an sie weiterzugeben.

April wurde das noch existierende Postamt im Stadtzentrum eingeweiht. Neben einem Postamt wurden Läden und Dienstwohnungen in diesem Gebäude untergebracht.

Seit steht das markante Gebäude unter Denkmalschutz. Das alte Postgebäude wird in ein Wohn- und Geschäftshaus umgewidmet.

Es wurde am 1. Mai eröffnet. Aufgrund hoher Unterhaltungskosten wurde längere Zeit über eine alternative Nutzung des Gebäudes nachgedacht.

Dieser erinnert an die Reichseinigung im Jahr Gladenbeck in Berlin. Inselwindmühle : Im Jahr wurde die einzige Inselwindmühle in Niedersachsen als Kornwindmühle in der Bauform eines einstöckigen Galerieholländers durch den aus Ostermarsch stammenden Müller Eilert Abben errichtet.

Im Jahrhundert konnten die beiden Mahlsteine täglich bis zu fünf Tonnen des auf der Insel angebauten Getreides Weizen , Roggen und Gerste für die Norderneyer Bäcker mahlen.

Die reetgedeckte Mühle brannte nach Reparaturarbeiten am April völlig nieder und wurde unter anderem durch Fördermittel des Heimatvereins Norderney wieder neu errichtet.

Im Jahr begannen Umbauarbeiten zu einem noch heute in der Mühle befindlichen Gastronomiebetriebs. Schulgebäude: Eines der markantesten Gebäude im Norderneyer Stadtgebiet ist das dreigeschossige Schulgebäude.

Es wurde am Bis zum 1. Mai war das Schulgebäude das einzige der Insel, bis die heutige Kooperative Gesamtschule Norderney in den ehemaligen Kasernengebäuden an der Mühle eröffnet wurde.

Juni begonnen. Die Kuppel erhielt eine neue Kupferverkleidung und eine Windrose mit einem Segelschiff. Die Napoleonschanze , die mit dem angeschlossenen Schwanenteich zum erweiterten Kurpark im Stadtgebiet gehört, wurde zwischen und errichtet.

Sie ist das älteste noch im Urzustand erhaltene Bau- und Kulturdenkmal der Insel. Die Insulaner litten unter der durch Frankreich verhängten Kontinentalsperre gegen England und dem daraus resultierenden Seehandelsverbot.

Zu dessen Bekämpfung wurden Soldaten auf der Insel stationiert, die einen Wall sowie eine Geschützstellung errichteten.

Dieser Wall folgte zum Teil dem damaligen natürlichen Küstenverlauf zur Wattseite. Erst im mittleren bis späten Am Rand der Schanze befindet sich auf einem Hügel ein am Oktober eingeweihtes Kriegerdenkmal für die im Ersten Weltkrieg von bis gefallenen Söhne der Insel in Form eines breiten Kreuzes.

Das Kreuz trägt auf der Vorderseite die Inschrift:. Der Wasserturm kann wie der Leuchtturm besichtigt werden. In ihm befindet sich ein Ein Vorgängerbau des Wasserturms war von an ein Lüftungsturm an der südlichen Seite der Kapdüne.

Dieser Turm hatte die Aufgabe das geförderte Trinkwasser mit Sauerstoff zu belüften, um schwefelhaltige Verbindungen im Wasser zu lösen.

Norderney bietet viele Möglichkeiten, Sport auszuüben. Zu nennen ist in erster Linie das als Freizeitbad konzipierte und erstmals errichtete und mehrmals umgebaute Meerwasserwellenbad Die Welle.

Nach einem erneuten Umbau wurde am Zudem besteht ein Wegenetz von Reitwegen in den Dünen, die teilweise parallel zu den Rad- und Wanderwegen verlaufen.

Daneben werden geführte Wattwanderungen von einheimischen Wattführern angeboten. Kreisleistungsklasse auf. Juli trafen beide Mannschaften in einem Testspiel auf Norderney aufeinander.

Des Weiteren gibt es eine Segelschule auf Norderney. Das Internationale Filmfest Emden-Norderney ist mit etwa Auf Norderney besuchten in den Jahren und mehr als Kinogänger die Filmvorführungen.

Die Sportveranstaltungen auf der Insel haben zum Teil nationale und internationale Bedeutung. Die Veranstaltung zieht neben den Sportinteressierten auch viele Partygäste nach Norderney.

So wurden zirka Ausrichter ist der TuS Norderney. Juni das 8. Bei diesem Stabhochsprung -Meeting auf der Kurplatzwiese trifft sich die Weltelite des Stabhochsprungs.

So nahmen schon Heike Henkel , Stefka Kostadinowa und Tim Lobinger , der das Inselspringen dreimal für sich entscheiden konnte, an dieser Veranstaltung teil.

Mal wurde am Der Lauf führt an der Strandpromenade entlang und durch Teile der Innenstadt. August fand der erste Insel- Triathlon Islandman vor rund Traditionell am Neujahrstag findet am Weststrand das Neujahrsbaden statt.

In der Konzertmuschel auf dem Kurplatz werden in den Sommermonaten Kurkonzerte aufgeführt. Die touristische Infrastruktur der Insel ist vielseitig gegliedert.

Neben dem Inselkino gibt es ein Theater, in dem unter anderem das Inselmusical Hakenhand besucht werden kann sowie kulturelle Angebote für Freizeit, Bildung und Sport für alle Altersschichten.

Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Norderney Das Jubiläum des Bestehens der Feuerwehr wurde am Januar mit einem Festakt im Conversationshaus gefeiert.

Im August feierte der aus etwa Mitgliedern bestehende Norderneyer Seglerverein sein jähriges Bestehen. Der Norderneyer Seeluftschinken gilt heute als eine kulinarische Spezialität der Insel Norderney, obwohl es sich bei diesem Produkt um keine traditionelle Delikatesse handelt, sondern vielmehr um eine jüngere Vermarktungsinitiative.

Über die Ursprünge des christlichen Glaubens liegen wenige Quellen vor. Das erste kirchenartige Gebäude der Insel Norderney entstand bereits kurz nach der Reformation im Jahr , was aus einer Kirchenrechnung der Stadt Norden hervorgeht, wonach Ziegelsteine für die Reparatur eines Kirchenbaus verwendet werden sollten.

Es war auf dem Platz der heutigen evangelischen Inselkirche errichtet worden und bildete zusammen mit dem alten Friedhof den Mittelpunkt des Ortes.

Das turmartige Gebäude konnte von den Inselbewohnern als Unterschlupf bei Gefahren wie etwa Sturmfluten oder durch Angriffe von Seeräubern benutzt werden.

Nachdem die Kirche im Laufe der Jahrhunderte zur Seefahrerkirche für die stetig wachsende Einwohnerzahl ausgebaut worden war, entschied man sich für einen Neubau im neugotischen Stil.

Eingeweiht wurde die Kirche am Eine Gedenktafel am Haupteingang erinnert an dieses Datum. Mai wurde die durch Spendengelder finanzierte neue Orgel der Kirche feierlich eingeweiht.

Sie wurde von Harm Dieder Kirschner erbaut, verfügt über 30 Register auf drei Manualen und Pedal und weist eine romantische Disposition auf. Seit befindet sich im Inneren der Napoleonschanze die evangelische Waldkirche.

Die Veranstaltungen finden in der Genezareth-Kapelle des Seehospizes statt. Die römisch-katholische Kirchengemeinde ist nach dem heiligen St.

Ludgerus benannt. Sie wurde, nachdem es seit der Reformation keine Katholiken auf der Insel gegeben hatte, neu gegründet [] und gehört zum Dekanat Ostfriesland im Bistum Osnabrück.

Aufgrund der kurzen Badesaison und der geringen Zahl katholischer Inselgäste um das Jahr etwa wurde die Bitte abgelehnt.

Mai den Auftrag, die Pfarrkirche St. Ludgerus im neogotischen Stil als Saalkirche zu errichten. Juli wurde die Kirche geweiht. Januar wurde der erste Pfarrer auf Norderney eingesetzt, für den im Jahr an der Westseite des Kirchengebäudes ein eigenes Haus angebaut wurde.

Bedingt durch den Zuzug von Heimatvertriebenen aus den deutschen Ostgebieten wuchs die Gemeinde in den Nachkriegsjahren zeitweise auf über Mitglieder an.

Das zweite Kirchengebäude der Kirchengemeinde St. Konzipiert wurde das Gebäude zunächst als Sommerkirche für die katholischen Kurgäste und die in Erholungsheimen untergebrachten Kinder.

Diese gehörte zu einem durch Ordensschwestern betriebenen Kinderkurheim. Das Hotel unterhält die Kapelle und den daran angeschlossenen Rosengarten weiter.

Die Neuapostolische Kirche hat ihr Gemeindezentrum seit am Südwesthörn. Für ihre Zusammenkünfte unterhalten die Zeugen Jehovas einen Königreichssaal.

Dezember bezeichnete sich Norderney als judenfrei. Nachdem während der Zeit des Nationalsozialismus immer weniger Juden auf die Insel kamen, wurde die Synagoge, in der seit kein Gottesdienst mehr stattgefunden hatte, am Dieser Umstand bewahrte das Gebäude vor der Zerstörung in der Reichspogromnacht am 9.

November Auf dem Gelände der evangelischen Inselkirche befindet sich der Friedhof der Kirchengemeinde Norderney, auf dem bis zum Jahr die Toten der Insel bestattet wurden.

Einige Grabdenkmäler aus dem Jahrhundert sind mit besonderen maritimen Ornamenten, wie zum Beispiel mit einem Segelschiff, versehen.

Die Nutzbarkeit der Flächen um die Insel herum und auf ihr für gewerbliche Zwecke wird durch die Einrichtung von Schutzzonen stark eingeschränkt.

Jahrhundert wurde versucht, auf den zahlreichen Salzwiesen Gerste und andere Getreidesorten anzubauen. Dies wurde aufgrund des mageren Ertrages, den der sandige Boden hergab, wieder eingestellt.

Heutzutage werden auf Norderney wegen der Lage im Nationalpark keine Felder mehr landwirtschaftlich bestellt. Die Domäne Eiland wurde im Jahr als Bauernhof erbaut, um dort bis in die er Jahre Milchwirtschaft zu betreiben.

Aufgrund infrastruktureller Änderungen und Rückgängen im Ertrag wurde der Schwerpunkt auf den Tourismus gesetzt, so dass die Domäne heute als Campingplatz und Stellplatz für Reisemobile genutzt wird.

Das Beherbergungs- und Gaststättengewerbe ist vom Beginn des Nach dem Zweiten Weltkrieg begünstigte die weitgehend intakt gebliebene Infrastruktur einen rasanten Anstieg der Gästezahlen auf der Insel.

Die Stadt Norderney erhebt im Gegensatz zu den anderen Inseln und den angrenzenden Festlandsgemeinden keine Fremdenverkehrsabgabe.

Der Werbeslogan der Insel lautete Norderney: Hier will ich sein. Dieses zu dieser Zeit in Deutschland einmalige System verbindet die Abrechnung des Kurbeitrags mit der Möglichkeit, die Inanspruchnahme der einzelnen Dienstleistungen und Kureinrichtungen über die Karte zu erfassen und abzurechnen.

Die Norderneyer Touristinformation ist im Conversationshaus am Kurplatz untergebracht und besteht aus der Service-Stelle für die NorderneyCard, einer Zimmervermittlung, der Strandkorbreservierung, einem Veranstaltungsbüro mit einer Vorverkaufsstelle für die Veranstaltungen im Kurtheater und im Conversationshaus.

Auf Norderney gibt es fünf Badestrände. Der Weststrand und der innerstädtische Nordstrand mit je einem bewachten Badestrand liegen am westlichen und nördlichen Rand des Siedlungskerns.

An allen Stränden können Strandkörbe gemietet werden. Dezember auf einer Sandbank festsitzenden Heringslogger Ministerialrat Streil [] zu befreien.

Der Logger kam aus eigener Kraft frei, der Schillsauger strandete jedoch. Für die Erwachsenenbildung werden Kurse der Kreisvolkshochschule Norden angeboten.

Es gibt neben einer Stadtbibliothek ein Stadtarchiv, das seit hauptamtlich geleitet wird. Neben der Möglichkeit Freizeitaktivitäten in den Aufenthaltsräumen des Gebäudes auszuüben werden über die Einrichtung beispielsweise Fahrten zum Festland und weitere Aktivitäten angeboten.

Auf Norderney bestand bereits im Jahr die erste Schule, in der der Inselpastor die Schüler unterrichtete. Mai in einem Gebäude der ehemaligen Kasernensiedlung der Wehrmacht in unmittelbarer Nähe der Inselmühle eingerichtet.

Um das Abitur zu erlangen, steht den Schülern nach der Der Grund dafür ist, dass die für die Schifffahrt benutzten Fahrrinnen Busetief und Hohe Plate mehrmals jährlich durch Bagger von angeschwemmten Sedimenten befreit werden.

Befördert wurden im ersten Halbjahr Vergleichszahlen aus dem Jahr ergeben 1. Im Haus Schiffahrt , das seit der Reederei Norden-Frisia gehört, konnten bis Ausflugsfahrten gebucht sowie mitgeführte Fahrzeuge für die Rückfahrt angemeldet werden.

Seit hat die Reederei ihren neuen Verwaltungssitz am Molenkopf von Norderney in Betrieb genommen, welches futuristisch anmutet und optisch einer Düne nachempfunden wurde.

Im neuen multifunktionalen Gebäude ist neben der Verwaltung auch die Personenabfertigung nach Norddeich untergebracht, ebenso alle weiteren Aufgaben des Hauses Schifffahrt.

Das Gebäude, ausgestattet mit Restauration und einer Dachterrasse, wurde am Hafen auf ehemaligen Freiflächen errichtet und ersetzt die alten und für das Touristenaufkommen zu klein gewordenen Wartehallen.

In die Schlagzeilen geriet der Katamaran, als es am 5. August bei einer Fahrt von Helgoland nach Borkum vor Norderney bei schwerem Seegang zu einem Zwischenfall kam, bei dem das Schiff beschädigt wurde und Insassen verletzt wurden.

Borkum und Norderney sind die einzigen der Ostfriesischen Inseln, auf denen private Kraftfahrzeuge fahren dürfen. Sie sind mit einer Plakette gekennzeichnet.

Das Stadtgebiet der Insel wird in der Saison für den Individualverkehr in drei Verkehrszonen eingeteilt. Bei der Abreise darf das Fahrzeug wiederum nur vom Parkplatz zur Unterkunft und von dort zum Hafen gefahren werden Ausnahmegenehmigung von einer Stunde.

Der komplette Ostteil der Insel ab Parkplatz Ostheller liegt in der Ruhezone des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer und darf weder mit dem Kfz noch mit dem Fahrrad befahren werden.

Zwischen und fuhr die normalspurige Inselbahn Norderney , die jedoch primär für die Marine verkehrte.

Neben Omnibussen stehen für die Personenbeförderung Taxis zur Verfügung. Insgesamt gibt es fünf Buslinien: Die Linien 1, 2 und 3 befördern Fahrgäste auf unterschiedlichen Routen zwischen Hafen, Stadt und zurück.

Bei Bedarf werden zusätzliche Fahrten eingesetzt. Die Linie 6 nimmt den gleichen Verlauf wie die Linie 5, allerdings vom Hafen aus. Diese Verbindung ist eine Serviceleistung der Norderneyer Stadtverwaltung, die mit gültiger elektronischer Kurkarte NorderneyCard im Vergleich zum normalen Fahrpreis etwas kostengünstiger ist.

Die Bauherren des Projekts waren E. Gegen die Planungen für die Kabeltrasse unter der Insel und durch das sich südlich der Insel erstreckende Watt regte sich im Vorfeld der Bauarbeiten Widerstand, da befürchtet wurde, die Verlegung des Kabels durch das Wattenmeer und die Insel beeinträchtigte die natürlichen Bodenverhältnisse.

Ab wurde Strom vom Torfkraftwerk Wiesmoor aus per Seekabel auf die Insel geleitet und in das Stadtnetz eingespeist.

Seitdem wird die Stromversorgung der Insel über ein Umspannwerk bei Norddeich geregelt. Die Seekabel wurden altersbedingt ausgetauscht; zusätzlich wurde ein weiteres Kabel verlegt.

Nachdem bereits einzelne Hoteliers auf der Insel ihre Hotels mit Strom versorgten richtete die Königliche Badeverwaltung ein Kraftwerk ein, um die Kurhausbetriebe und die Strandpromenade mit gasbetriebenen Leuchten zu versehen.

Seit ist die Insel über zwei Gas pipelines , die durch das Wattenmeer verlegt wurden, vom Festland aus an das Gasnetz angeschlossen.

Als Grundlage dienten die Erkenntnisse aus dem Entwässerungs- und Wasserversorgungs-Project im Inseldorfe Norderney zwischen und Zusätzlich wurde das erste Kanalisationsnetz nach dem Vorbild der Danziger Kanalisation gebaut und eine zentrale Trinkwasserversorgung geschaffen.

Der Wasserturm dient mit seinem Mit ihm werden das Schwimmbad und sonstige Einrichtungen der Stadt beheizt, unter anderem das Conversationshaus und Gebäude der Stadtverwaltung.

Neben dem Blockheizkraftwerk werden drei Heizzentralen für die Nahwärmeversorgung betrieben, die öffentliche Gebäude, und die Wohnungen der Norderneyer Wohnungsgesellschaft WGN mit Wärme sowohl für die Heizung als auch zur Warmwasserbereitung versorgen.

Daneben gibt es noch andere Bereiche im Stadtgebiet, die mit Nahwärme versorgt werden. In erster Linie handelt es sich um städtische Gebäude, wie das Krankenhaus, die Schule, das Altersheim und Gebäude der städtischen Wohnungsbaugesellschaft.

In der Telekommunikation wurden auf Norderney alle Elemente moderner Kommunikationstechnik eingerichtet. Ein durch das Wattenmeer verlegtes Telefonkabel aus der ersten Hälfte des Daneben wird Kabelfernsehen eingespeist, sowie seit dem April bis zum Jahresende lief auf Norderney ein Pilotprojekt unter der Leitung der Wirtschaftsbetriebe Norderney und der Firma Philips Lighting, wonach Norderney zur glühlampenfreien Insel und zum ersten Ort Deutschlands, der dies umsetzt, werden sollte.

Das Projekt war von vornherein bis zum Jahresende angesetzt. Ausgediente Leuchtmittel konnten im Conversationshaus abgegeben werden, die in einer ebenfalls illuminierten Plexiglassäule [] bis zum Abschluss des Projekts aufbewahrt wurden.

Die bis zum Jahr genutzte Müll-Abladefläche am östlichen Stadtrand wurde im Jahr renaturiert und ist seitdem Bestandteil des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer.

Dort werden nutzbare Werkstoffe zwischengelagert. So wird zum Beispiel der anfallende Grünschnitt kompostiert und dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt.

An das Recycling- und Zwischenlager ist die biologische Kläranlage der Stadt Norderney angeschlossen. Die auf der Kläranlage errichtete Lysimeteranlage ist Bestandteil eines durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt geförderten Forschungsprojektes.

Im Jahr wurde am südwestlichen Teil des Südstrandpolders eine Vererdungsanlage, als eine der ersten dieser Art in Deutschland errichtet.

Jedes Jahr werden in der Norderneyer Kläranlage Dabei fallen Dieser Klärschlamm wird durch mehrere Verfahren in neun wasserdicht gebauten Schilfbeeten entwässert, wodurch er vererdet.

Das dabei entstehende Abwasser wird über eine Drainage unter den Beeten wieder zur Kläranlage zurück geleitet.

Während das im Schilf gebundene Wasser verdunstet werden Kleinstlebewesen mit Sauerstoff versorgt, die den übrig gebliebenen Klärschlamm biologisch umbauen und reduzieren.

Die in der Pilotanlage auf der Insel gewonnenen Erfahrungen in der Klärschlammvererdung wurden inzwischen erfolgreich auf Anlagen im gesamten Bundesgebiet übertragen.

Die Messwerte werden stündlich automatisch gemessen und an die Messnetz-Zentrale in Hannover gesendet. Nach der Datenaufbereitung stehen sie im Internet zur Verfügung.

Die Norderneyer Badezeitung , die von Montag bis Samstag täglich erscheint, wurde von bis zum Die neun Tonnen schwere Maschine wurde an das Gutenberg-Museum in Mainz übergeben und druckt dort einmal wöchentlich die Museumszeitung.

Soltau in Norden gedruckt. Quartal Damit endete nach Jahren die Eigenständigkeit der Norderneyer Badezeitung.

November zum ersten Mal nach Jahren mit farbigen Fotos. Der Verlag Fischpresse gibt seit dem Oktober die einmal im Monat erscheinende Norderneyer Rundschau als Online-Ausgabe und seit dem 1.

November den kostenlos ausliegenden täglichen Norderneyer Morgen aus. Die Startauflage betrug täglich Exemplare.

Diese Auflage wurde aufgrund der saisonalen Einschränkungen im Winter im Dezember auf Exemplare reduziert.

Im Sommer waren es in der Spitze Exemplare täglich. Gedruckt wird es in der hauseigenen Druckerei und ist damit nach dem Verkauf der Verlagsrechte der Norderneyer Badezeitung das letzte täglich erscheinende Presseerzeugnis das vollständig auf der Insel hergestellt wird.

Dabei wurden täglich mehrere Stunden Musik gesendet. April rund um die Uhr aus dem einzigen Strandstudio Deutschlands direkt an der Promenade am Nordstrand.

Im Jahr wurde ein altes Bootshaus am Hafen erworben und zu einem Medienhaus umgestaltet. Dort waren die Redaktion des Radiosenders und ein modernes Sendestudio untergebracht.

Der Sender finanzierte sein Programm durch lokale und überregionale Werbung, Spendengelder und durch Einnahmen bei Veranstaltungen. Der Radiosender unterstand der Niedersächsischen Landesmedienanstalt NLM und betrieb den genehmigungspflichtigen Veranstaltungsrundfunk zu besonderen Anlässen zum Beispiel während des white-sands-festival an Pfingsten.

April wird mit Radio Nordseewelle privates Hörfunkprogramm aus der Stadt Norden für die ostfriesische Küste ausgestrahlt.

Allerdings wird die Insel dort mit Nordersand bezeichnet. Das Reisemagazin Wunderschön! Juli ausgestrahlt. Gefordert wird, mit eigenen Initiativen, Fotos, Glossen, Veranstaltungsberichten und beständiger Präsenz vor Ort und im Internet über die Insel und das Geschehen dort zu bloggen, inklusive Videobotschaften, Interviews und Fotos.

Pflicht ist auch aktive Begeisterung für Social Media aller Art. Während beim ersten Mal rund 70 Bewerbungen eingingen, waren es beim zweiten Wettbewerb bereits rund Einige der auf Norderney geborenen Personen haben nationale und internationale Bekanntheit erlangt.

Personen, die auf Norderney nachhaltig gewirkt haben, waren zum Beispiel der Bürgermeister Jann Berghaus, der nach dem Ersten Weltkrieg einen Weg fand, die der ausbleibenden Kurgäste halber kümmerliche finanzielle Situation der Stadt mit Hilfe von Fördergeldern deutlich zu verbessern; auf Grund seiner Verdienste um die Stadt Norderney wurde der langjährige Bürgermeister Remmer Harms zum bislang einzigen Ehrenbürger der Stadt ernannt; als bildende Künstler sind der gebürtige Norderneyer Poppe Folkerts , der Bildhauer Wilhelm Krieger und der aus Wedel stammende Kunstmaler Ole West zu nennen, der fast zweieinhalb Jahrzehnte lang auf Norderney gelebt hat [] und dessen Besonderheit maritime Gemälde mit einer Seekarte als Hintergrund sind.

Gemeindefreies Gebiet im Landkreis Aurich Memmert. Dieser Artikel beschreibt die Ostfriesische Insel. Zu den gleichnamigen Schiffen siehe Norderney Begriffsklärung.

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Norderney. Quelle: weather-online. Ab beziehen sich die Zahlen auf die Bevölkerung am Dezember des jeweiligen Jahres.

Mai in Niedersachsen [72]. Juli [75]. Mai [99]. Siehe auch : Luftangriff auf Wangerooge am April Stadtratswahl , FWN c.

Anmerkungen: c Freie Wählergemeinschaft Norderney. Siehe auch : Liste der Baken auf den Ostfriesischen Inseln. Siehe auch : Liste der Windmühlen in Ostfriesland.

Siehe auch : Bildungswesen auf Norderney. Siehe auch : Internationales Filmfest Emden-Norderney. Siehe auch : St. Die Silhouette der Stadt hier von der Nachbarinsel Juist aus gesehen ….

Siehe auch : Liste der Norderneyer Fährschiffe. Nicht mehr online verfügbar. Stadt Norderney, archiviert vom Original am Februar ; abgerufen am September In: Norderneyer Morgen.

September , S. März ]. Fischpresse UG, September , abgerufen am 7. Stadt Norderney, abgerufen am 5. Oktober In: Norderneyer Badezeitung.

Bislang konnten lediglich die tatsächlichen Kurtaxerträge in Relation zu den Vorjahren gestellt werden. Der diesbezüglich aufgestellte Berechnungsschlüssel zur Erstellung der Gäste- und Übernachtungszahlen wurden aufgrund der empirischen Vergleichbarkeit der statistischen Daten jährlich durchgängig.

Das hat über einen längeren Zeitraum zwar eine vergleichbare Entwicklung aufgezeigt, aber auch zu Ungenauigkeiten und Abweichungen geführt.

Bei den ermittelten Fakten wurde festgestellt, dass die Zahl der Gästeanreisen erheblich höher liegt, als bisher angenommen. Im Gegensatz dazu bewegen sich die bisherigen Übernachtungszahlen jedoch deutlich unter den bisherigen Annahmen und haben die Grenze von drei Millionen Übernachtungen nach den neuen Erkenntnissen noch nie überschritten.

Die Nichterfassung aller Anbieter unter neun Betten verfälscht die Statistik. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die korrigierten, anhand der NorderneyCard ermittelten Gästezahlen und Übernachtungen.

Euro überschritten. Kurverwaltungsbilanz: Norderney hat gut 2,5 Prozent bei den Übernachtungen gewonnen. Auch die Zahl der Tagesgäste nahm zu.

Januar , S. Januar , abgerufen am Wilhelmshaven , S. April ]. Nordsee, Inseln, Watten und Marschen. Mai baltrum-online.

Oktober ]. Hoffmann und Kampe Verlag, Hamburg , S. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz, abgerufen am März November , abgerufen am Februar Weather-online, abgerufen am 3.

Deutscher Wetterdienst DWD , abgerufen am 3. In: www. Abgerufen am Februar , abgerufen am August August Lax Verlagsbuchhandlung, Hildesheim Eine Natur- und Kulturgeschichte.

Norderney — Eine Modellinsel für den umweltverträglichen Tourismus. Eine Bildreise. Seebad mit Tradition.

Juni , S. Nationalparkhaus Norderney, Jürgen Rahmel, abgerufen am Juni Staatsbad Norderney GmbH, archiviert vom Original am Januar ; abgerufen am 5.

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Nationalparkverwaltung Nds.

Wattenmeer, Juli , abgerufen am 5. Wattenmeer, abgerufen am 5. Golfclub Norderney e. V, archiviert vom Original am Oktober ; abgerufen am November , S.

Oktober , S. ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland, Niedersächsisches Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, abgerufen am 7.

Norderney Juli nlwkn. Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, 1. April , abgerufen am 5. Geschichte und Gestalt einer Kulturlandschaft.

In: NDR. November , abgerufen am 5. April ; abgerufen am Stadt Norderney, März , abgerufen am 6. März , S. April , S. In: Norderneyer Rundschau.

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, 2. Mai , archiviert vom Original am Ostfriesische Inseln. Januar ]. Brockhaus, Leipzig , S.

Verlag Herder, Freiburg im Breisgau , S. Brockhaus, Mannheim , S. In: Norderneyer Kurier. Verlag von Theod. Enstin, Berlin , S. Archiviert vom Original am März ; abgerufen am Bertelsmann Stiftung , abgerufen am Dezember ; abgerufen am Statistische Ämter des Bundes und der Länder, abgerufen am 8.

Statistische Ämter des Bundes und der Länder, abgerufen am 9. Die Deutschen Ortsnamen. Universitätsverlag Carl Winter, Heidelberg , S. Sulemann, Hannover , S.

Norderney: Von den Anfängen bis zum Jahrhundert, S. Die Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade.

Eigenverlag Landkreis Norden, Norden , S. Universitätsbibliothek Augsburg, abgerufen am Heimatverein Norderney, Norderney Soltausche Buchdruckerei, Norderney , S.

Februar ]. Serie: Und es gibt sie doch noch, die originalen Norderneyer Teil zwei. September , Lokales, S. Februar , S.

The island painter Poppe Folkerts designed the coat of arms. Norderney is one of the smallest German communities to fly its own flag. The small city flag has horizontal blue and white stripes and a black and white checkered area on the left side.

The blue colour stands for the sea, white symbolizes the colour of the sand, and black stands for the Norderney sea sign.

Norderney has a maritime temperate climate, with generally less extreme temperatures than on the nearby mainland. Precipitation is more-or-less evenly distributed throughout the year, but autumn seems to be slightly wetter, with November being the wettest month with The Island also has more sunshine hours than the mainland, with more than 1, hours per year.

In July an record high was reached with There is a nudist beach just east of Norderney's popular North Beach. From Wikipedia, the free encyclopedia.

For other uses, see Norderney disambiguation. Place in Lower Saxony, Germany. Coat of arms. Location of Norderney within Aurich district.

This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources.

Unsourced material may be challenged and removed. May Learn how and when to remove this template message. June Learn how and when to remove this template message.

Retrieved 23 June Dezember Retrieved German Weather Service. January Retrieved 18 September The Alderney death camp. Frisian Islands. Eierland Wieringen Monnikenlangenoog Bosch.

Hainshallig Nordstrand Strand. Towns and municipalities in Aurich district. Hidden categories: CS1 German-language sources de Articles with short description Coordinates on Wikidata Articles containing Low German-language text Articles needing additional references from May All articles needing additional references Articles needing additional references from June Commons category link is on Wikidata Articles with German-language sources de Wikipedia articles incorporating a citation from the Encyclopaedia Britannica with Wikisource reference Wikipedia articles incorporating a citation from the Encyclopedia Americana with a Wikisource reference Wikipedia articles with GND identifiers Wikipedia articles with LCCN identifiers Wikipedia articles with VIAF identifiers Wikipedia articles with WorldCat identifiers.

Namespaces Article Talk. Views Read Edit View history. Help Community portal Recent changes Upload file. Download as PDF Printable version.

Wikimedia Commons. Aerial view of Norderney from the west. Flag Coat of arms. Frank Ulrichs SPD [1]. Source 1: Deutscher Wetterdienst [4].

Source 2: European Climate Assessment and Dataset [5]. Die touristische Infrastruktur der Insel ist vielseitig gegliedert.

Neben dem Inselkino gibt es ein Theater, in dem unter anderem das Inselmusical Hakenhand besucht werden kann sowie kulturelle Angebote für Freizeit, Bildung und Sport für alle Altersschichten.

Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Norderney Das Jubiläum des Bestehens der Feuerwehr wurde am Januar mit einem Festakt im Conversationshaus gefeiert.

Im August feierte der aus etwa Mitgliedern bestehende Norderneyer Seglerverein sein jähriges Bestehen. Der Norderneyer Seeluftschinken gilt heute als eine kulinarische Spezialität der Insel Norderney, obwohl es sich bei diesem Produkt um keine traditionelle Delikatesse handelt, sondern vielmehr um eine jüngere Vermarktungsinitiative.

Über die Ursprünge des christlichen Glaubens liegen wenige Quellen vor. Das erste kirchenartige Gebäude der Insel Norderney entstand bereits kurz nach der Reformation im Jahr , was aus einer Kirchenrechnung der Stadt Norden hervorgeht, wonach Ziegelsteine für die Reparatur eines Kirchenbaus verwendet werden sollten.

Es war auf dem Platz der heutigen evangelischen Inselkirche errichtet worden und bildete zusammen mit dem alten Friedhof den Mittelpunkt des Ortes.

Das turmartige Gebäude konnte von den Inselbewohnern als Unterschlupf bei Gefahren wie etwa Sturmfluten oder durch Angriffe von Seeräubern benutzt werden.

Nachdem die Kirche im Laufe der Jahrhunderte zur Seefahrerkirche für die stetig wachsende Einwohnerzahl ausgebaut worden war, entschied man sich für einen Neubau im neugotischen Stil.

Eingeweiht wurde die Kirche am Eine Gedenktafel am Haupteingang erinnert an dieses Datum. Mai wurde die durch Spendengelder finanzierte neue Orgel der Kirche feierlich eingeweiht.

Sie wurde von Harm Dieder Kirschner erbaut, verfügt über 30 Register auf drei Manualen und Pedal und weist eine romantische Disposition auf.

Seit befindet sich im Inneren der Napoleonschanze die evangelische Waldkirche. Die Veranstaltungen finden in der Genezareth-Kapelle des Seehospizes statt.

Die römisch-katholische Kirchengemeinde ist nach dem heiligen St. Ludgerus benannt. Sie wurde, nachdem es seit der Reformation keine Katholiken auf der Insel gegeben hatte, neu gegründet [] und gehört zum Dekanat Ostfriesland im Bistum Osnabrück.

Aufgrund der kurzen Badesaison und der geringen Zahl katholischer Inselgäste um das Jahr etwa wurde die Bitte abgelehnt. Mai den Auftrag, die Pfarrkirche St.

Ludgerus im neogotischen Stil als Saalkirche zu errichten. Juli wurde die Kirche geweiht. Januar wurde der erste Pfarrer auf Norderney eingesetzt, für den im Jahr an der Westseite des Kirchengebäudes ein eigenes Haus angebaut wurde.

Bedingt durch den Zuzug von Heimatvertriebenen aus den deutschen Ostgebieten wuchs die Gemeinde in den Nachkriegsjahren zeitweise auf über Mitglieder an.

Das zweite Kirchengebäude der Kirchengemeinde St. Konzipiert wurde das Gebäude zunächst als Sommerkirche für die katholischen Kurgäste und die in Erholungsheimen untergebrachten Kinder.

Diese gehörte zu einem durch Ordensschwestern betriebenen Kinderkurheim. Das Hotel unterhält die Kapelle und den daran angeschlossenen Rosengarten weiter.

Die Neuapostolische Kirche hat ihr Gemeindezentrum seit am Südwesthörn. Für ihre Zusammenkünfte unterhalten die Zeugen Jehovas einen Königreichssaal.

Dezember bezeichnete sich Norderney als judenfrei. Nachdem während der Zeit des Nationalsozialismus immer weniger Juden auf die Insel kamen, wurde die Synagoge, in der seit kein Gottesdienst mehr stattgefunden hatte, am Dieser Umstand bewahrte das Gebäude vor der Zerstörung in der Reichspogromnacht am 9.

November Auf dem Gelände der evangelischen Inselkirche befindet sich der Friedhof der Kirchengemeinde Norderney, auf dem bis zum Jahr die Toten der Insel bestattet wurden.

Einige Grabdenkmäler aus dem Jahrhundert sind mit besonderen maritimen Ornamenten, wie zum Beispiel mit einem Segelschiff, versehen. Die Nutzbarkeit der Flächen um die Insel herum und auf ihr für gewerbliche Zwecke wird durch die Einrichtung von Schutzzonen stark eingeschränkt.

Jahrhundert wurde versucht, auf den zahlreichen Salzwiesen Gerste und andere Getreidesorten anzubauen. Dies wurde aufgrund des mageren Ertrages, den der sandige Boden hergab, wieder eingestellt.

Heutzutage werden auf Norderney wegen der Lage im Nationalpark keine Felder mehr landwirtschaftlich bestellt. Die Domäne Eiland wurde im Jahr als Bauernhof erbaut, um dort bis in die er Jahre Milchwirtschaft zu betreiben.

Aufgrund infrastruktureller Änderungen und Rückgängen im Ertrag wurde der Schwerpunkt auf den Tourismus gesetzt, so dass die Domäne heute als Campingplatz und Stellplatz für Reisemobile genutzt wird.

Das Beherbergungs- und Gaststättengewerbe ist vom Beginn des Nach dem Zweiten Weltkrieg begünstigte die weitgehend intakt gebliebene Infrastruktur einen rasanten Anstieg der Gästezahlen auf der Insel.

Die Stadt Norderney erhebt im Gegensatz zu den anderen Inseln und den angrenzenden Festlandsgemeinden keine Fremdenverkehrsabgabe.

Der Werbeslogan der Insel lautete Norderney: Hier will ich sein. Dieses zu dieser Zeit in Deutschland einmalige System verbindet die Abrechnung des Kurbeitrags mit der Möglichkeit, die Inanspruchnahme der einzelnen Dienstleistungen und Kureinrichtungen über die Karte zu erfassen und abzurechnen.

Die Norderneyer Touristinformation ist im Conversationshaus am Kurplatz untergebracht und besteht aus der Service-Stelle für die NorderneyCard, einer Zimmervermittlung, der Strandkorbreservierung, einem Veranstaltungsbüro mit einer Vorverkaufsstelle für die Veranstaltungen im Kurtheater und im Conversationshaus.

Auf Norderney gibt es fünf Badestrände. Der Weststrand und der innerstädtische Nordstrand mit je einem bewachten Badestrand liegen am westlichen und nördlichen Rand des Siedlungskerns.

An allen Stränden können Strandkörbe gemietet werden. Dezember auf einer Sandbank festsitzenden Heringslogger Ministerialrat Streil [] zu befreien.

Der Logger kam aus eigener Kraft frei, der Schillsauger strandete jedoch. Für die Erwachsenenbildung werden Kurse der Kreisvolkshochschule Norden angeboten.

Es gibt neben einer Stadtbibliothek ein Stadtarchiv, das seit hauptamtlich geleitet wird. Neben der Möglichkeit Freizeitaktivitäten in den Aufenthaltsräumen des Gebäudes auszuüben werden über die Einrichtung beispielsweise Fahrten zum Festland und weitere Aktivitäten angeboten.

Auf Norderney bestand bereits im Jahr die erste Schule, in der der Inselpastor die Schüler unterrichtete.

Mai in einem Gebäude der ehemaligen Kasernensiedlung der Wehrmacht in unmittelbarer Nähe der Inselmühle eingerichtet. Um das Abitur zu erlangen, steht den Schülern nach der Der Grund dafür ist, dass die für die Schifffahrt benutzten Fahrrinnen Busetief und Hohe Plate mehrmals jährlich durch Bagger von angeschwemmten Sedimenten befreit werden.

Befördert wurden im ersten Halbjahr Vergleichszahlen aus dem Jahr ergeben 1. Im Haus Schiffahrt , das seit der Reederei Norden-Frisia gehört, konnten bis Ausflugsfahrten gebucht sowie mitgeführte Fahrzeuge für die Rückfahrt angemeldet werden.

Seit hat die Reederei ihren neuen Verwaltungssitz am Molenkopf von Norderney in Betrieb genommen, welches futuristisch anmutet und optisch einer Düne nachempfunden wurde.

Im neuen multifunktionalen Gebäude ist neben der Verwaltung auch die Personenabfertigung nach Norddeich untergebracht, ebenso alle weiteren Aufgaben des Hauses Schifffahrt.

Das Gebäude, ausgestattet mit Restauration und einer Dachterrasse, wurde am Hafen auf ehemaligen Freiflächen errichtet und ersetzt die alten und für das Touristenaufkommen zu klein gewordenen Wartehallen.

In die Schlagzeilen geriet der Katamaran, als es am 5. August bei einer Fahrt von Helgoland nach Borkum vor Norderney bei schwerem Seegang zu einem Zwischenfall kam, bei dem das Schiff beschädigt wurde und Insassen verletzt wurden.

Borkum und Norderney sind die einzigen der Ostfriesischen Inseln, auf denen private Kraftfahrzeuge fahren dürfen. Sie sind mit einer Plakette gekennzeichnet.

Das Stadtgebiet der Insel wird in der Saison für den Individualverkehr in drei Verkehrszonen eingeteilt. Bei der Abreise darf das Fahrzeug wiederum nur vom Parkplatz zur Unterkunft und von dort zum Hafen gefahren werden Ausnahmegenehmigung von einer Stunde.

Der komplette Ostteil der Insel ab Parkplatz Ostheller liegt in der Ruhezone des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer und darf weder mit dem Kfz noch mit dem Fahrrad befahren werden.

Zwischen und fuhr die normalspurige Inselbahn Norderney , die jedoch primär für die Marine verkehrte. Neben Omnibussen stehen für die Personenbeförderung Taxis zur Verfügung.

Insgesamt gibt es fünf Buslinien: Die Linien 1, 2 und 3 befördern Fahrgäste auf unterschiedlichen Routen zwischen Hafen, Stadt und zurück.

Bei Bedarf werden zusätzliche Fahrten eingesetzt. Die Linie 6 nimmt den gleichen Verlauf wie die Linie 5, allerdings vom Hafen aus.

Diese Verbindung ist eine Serviceleistung der Norderneyer Stadtverwaltung, die mit gültiger elektronischer Kurkarte NorderneyCard im Vergleich zum normalen Fahrpreis etwas kostengünstiger ist.

Die Bauherren des Projekts waren E. Gegen die Planungen für die Kabeltrasse unter der Insel und durch das sich südlich der Insel erstreckende Watt regte sich im Vorfeld der Bauarbeiten Widerstand, da befürchtet wurde, die Verlegung des Kabels durch das Wattenmeer und die Insel beeinträchtigte die natürlichen Bodenverhältnisse.

Ab wurde Strom vom Torfkraftwerk Wiesmoor aus per Seekabel auf die Insel geleitet und in das Stadtnetz eingespeist.

Seitdem wird die Stromversorgung der Insel über ein Umspannwerk bei Norddeich geregelt. Die Seekabel wurden altersbedingt ausgetauscht; zusätzlich wurde ein weiteres Kabel verlegt.

Nachdem bereits einzelne Hoteliers auf der Insel ihre Hotels mit Strom versorgten richtete die Königliche Badeverwaltung ein Kraftwerk ein, um die Kurhausbetriebe und die Strandpromenade mit gasbetriebenen Leuchten zu versehen.

Seit ist die Insel über zwei Gas pipelines , die durch das Wattenmeer verlegt wurden, vom Festland aus an das Gasnetz angeschlossen.

Als Grundlage dienten die Erkenntnisse aus dem Entwässerungs- und Wasserversorgungs-Project im Inseldorfe Norderney zwischen und Zusätzlich wurde das erste Kanalisationsnetz nach dem Vorbild der Danziger Kanalisation gebaut und eine zentrale Trinkwasserversorgung geschaffen.

Der Wasserturm dient mit seinem Mit ihm werden das Schwimmbad und sonstige Einrichtungen der Stadt beheizt, unter anderem das Conversationshaus und Gebäude der Stadtverwaltung.

Neben dem Blockheizkraftwerk werden drei Heizzentralen für die Nahwärmeversorgung betrieben, die öffentliche Gebäude, und die Wohnungen der Norderneyer Wohnungsgesellschaft WGN mit Wärme sowohl für die Heizung als auch zur Warmwasserbereitung versorgen.

Daneben gibt es noch andere Bereiche im Stadtgebiet, die mit Nahwärme versorgt werden. In erster Linie handelt es sich um städtische Gebäude, wie das Krankenhaus, die Schule, das Altersheim und Gebäude der städtischen Wohnungsbaugesellschaft.

In der Telekommunikation wurden auf Norderney alle Elemente moderner Kommunikationstechnik eingerichtet. Ein durch das Wattenmeer verlegtes Telefonkabel aus der ersten Hälfte des Daneben wird Kabelfernsehen eingespeist, sowie seit dem April bis zum Jahresende lief auf Norderney ein Pilotprojekt unter der Leitung der Wirtschaftsbetriebe Norderney und der Firma Philips Lighting, wonach Norderney zur glühlampenfreien Insel und zum ersten Ort Deutschlands, der dies umsetzt, werden sollte.

Das Projekt war von vornherein bis zum Jahresende angesetzt. Ausgediente Leuchtmittel konnten im Conversationshaus abgegeben werden, die in einer ebenfalls illuminierten Plexiglassäule [] bis zum Abschluss des Projekts aufbewahrt wurden.

Die bis zum Jahr genutzte Müll-Abladefläche am östlichen Stadtrand wurde im Jahr renaturiert und ist seitdem Bestandteil des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer.

Dort werden nutzbare Werkstoffe zwischengelagert. So wird zum Beispiel der anfallende Grünschnitt kompostiert und dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt.

An das Recycling- und Zwischenlager ist die biologische Kläranlage der Stadt Norderney angeschlossen.

Die auf der Kläranlage errichtete Lysimeteranlage ist Bestandteil eines durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt geförderten Forschungsprojektes.

Im Jahr wurde am südwestlichen Teil des Südstrandpolders eine Vererdungsanlage, als eine der ersten dieser Art in Deutschland errichtet.

Jedes Jahr werden in der Norderneyer Kläranlage Dabei fallen Dieser Klärschlamm wird durch mehrere Verfahren in neun wasserdicht gebauten Schilfbeeten entwässert, wodurch er vererdet.

Das dabei entstehende Abwasser wird über eine Drainage unter den Beeten wieder zur Kläranlage zurück geleitet. Während das im Schilf gebundene Wasser verdunstet werden Kleinstlebewesen mit Sauerstoff versorgt, die den übrig gebliebenen Klärschlamm biologisch umbauen und reduzieren.

Die in der Pilotanlage auf der Insel gewonnenen Erfahrungen in der Klärschlammvererdung wurden inzwischen erfolgreich auf Anlagen im gesamten Bundesgebiet übertragen.

Die Messwerte werden stündlich automatisch gemessen und an die Messnetz-Zentrale in Hannover gesendet. Nach der Datenaufbereitung stehen sie im Internet zur Verfügung.

Die Norderneyer Badezeitung , die von Montag bis Samstag täglich erscheint, wurde von bis zum Die neun Tonnen schwere Maschine wurde an das Gutenberg-Museum in Mainz übergeben und druckt dort einmal wöchentlich die Museumszeitung.

Soltau in Norden gedruckt. Quartal Damit endete nach Jahren die Eigenständigkeit der Norderneyer Badezeitung.

November zum ersten Mal nach Jahren mit farbigen Fotos. Der Verlag Fischpresse gibt seit dem Oktober die einmal im Monat erscheinende Norderneyer Rundschau als Online-Ausgabe und seit dem 1.

November den kostenlos ausliegenden täglichen Norderneyer Morgen aus. Die Startauflage betrug täglich Exemplare. Diese Auflage wurde aufgrund der saisonalen Einschränkungen im Winter im Dezember auf Exemplare reduziert.

Im Sommer waren es in der Spitze Exemplare täglich. Gedruckt wird es in der hauseigenen Druckerei und ist damit nach dem Verkauf der Verlagsrechte der Norderneyer Badezeitung das letzte täglich erscheinende Presseerzeugnis das vollständig auf der Insel hergestellt wird.

Dabei wurden täglich mehrere Stunden Musik gesendet. April rund um die Uhr aus dem einzigen Strandstudio Deutschlands direkt an der Promenade am Nordstrand.

Im Jahr wurde ein altes Bootshaus am Hafen erworben und zu einem Medienhaus umgestaltet. Dort waren die Redaktion des Radiosenders und ein modernes Sendestudio untergebracht.

Der Sender finanzierte sein Programm durch lokale und überregionale Werbung, Spendengelder und durch Einnahmen bei Veranstaltungen.

Der Radiosender unterstand der Niedersächsischen Landesmedienanstalt NLM und betrieb den genehmigungspflichtigen Veranstaltungsrundfunk zu besonderen Anlässen zum Beispiel während des white-sands-festival an Pfingsten.

April wird mit Radio Nordseewelle privates Hörfunkprogramm aus der Stadt Norden für die ostfriesische Küste ausgestrahlt. Allerdings wird die Insel dort mit Nordersand bezeichnet.

Das Reisemagazin Wunderschön! Juli ausgestrahlt. Gefordert wird, mit eigenen Initiativen, Fotos, Glossen, Veranstaltungsberichten und beständiger Präsenz vor Ort und im Internet über die Insel und das Geschehen dort zu bloggen, inklusive Videobotschaften, Interviews und Fotos.

Pflicht ist auch aktive Begeisterung für Social Media aller Art. Während beim ersten Mal rund 70 Bewerbungen eingingen, waren es beim zweiten Wettbewerb bereits rund Einige der auf Norderney geborenen Personen haben nationale und internationale Bekanntheit erlangt.

Personen, die auf Norderney nachhaltig gewirkt haben, waren zum Beispiel der Bürgermeister Jann Berghaus, der nach dem Ersten Weltkrieg einen Weg fand, die der ausbleibenden Kurgäste halber kümmerliche finanzielle Situation der Stadt mit Hilfe von Fördergeldern deutlich zu verbessern; auf Grund seiner Verdienste um die Stadt Norderney wurde der langjährige Bürgermeister Remmer Harms zum bislang einzigen Ehrenbürger der Stadt ernannt; als bildende Künstler sind der gebürtige Norderneyer Poppe Folkerts , der Bildhauer Wilhelm Krieger und der aus Wedel stammende Kunstmaler Ole West zu nennen, der fast zweieinhalb Jahrzehnte lang auf Norderney gelebt hat [] und dessen Besonderheit maritime Gemälde mit einer Seekarte als Hintergrund sind.

Gemeindefreies Gebiet im Landkreis Aurich Memmert. Dieser Artikel beschreibt die Ostfriesische Insel. Zu den gleichnamigen Schiffen siehe Norderney Begriffsklärung.

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Norderney. Quelle: weather-online. Ab beziehen sich die Zahlen auf die Bevölkerung am Dezember des jeweiligen Jahres.

Mai in Niedersachsen [72]. Juli [75]. Mai [99]. Siehe auch : Luftangriff auf Wangerooge am April Stadtratswahl , FWN c. Anmerkungen: c Freie Wählergemeinschaft Norderney.

Siehe auch : Liste der Baken auf den Ostfriesischen Inseln. Siehe auch : Liste der Windmühlen in Ostfriesland. Siehe auch : Bildungswesen auf Norderney.

Siehe auch : Internationales Filmfest Emden-Norderney. Siehe auch : St. Die Silhouette der Stadt hier von der Nachbarinsel Juist aus gesehen ….

Siehe auch : Liste der Norderneyer Fährschiffe. Nicht mehr online verfügbar. Stadt Norderney, archiviert vom Original am Februar ; abgerufen am September In: Norderneyer Morgen.

September , S. März ]. Fischpresse UG, September , abgerufen am 7. Stadt Norderney, abgerufen am 5. Oktober In: Norderneyer Badezeitung.

Bislang konnten lediglich die tatsächlichen Kurtaxerträge in Relation zu den Vorjahren gestellt werden. Der diesbezüglich aufgestellte Berechnungsschlüssel zur Erstellung der Gäste- und Übernachtungszahlen wurden aufgrund der empirischen Vergleichbarkeit der statistischen Daten jährlich durchgängig.

Das hat über einen längeren Zeitraum zwar eine vergleichbare Entwicklung aufgezeigt, aber auch zu Ungenauigkeiten und Abweichungen geführt.

Bei den ermittelten Fakten wurde festgestellt, dass die Zahl der Gästeanreisen erheblich höher liegt, als bisher angenommen.

Im Gegensatz dazu bewegen sich die bisherigen Übernachtungszahlen jedoch deutlich unter den bisherigen Annahmen und haben die Grenze von drei Millionen Übernachtungen nach den neuen Erkenntnissen noch nie überschritten.

Die Nichterfassung aller Anbieter unter neun Betten verfälscht die Statistik. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die korrigierten, anhand der NorderneyCard ermittelten Gästezahlen und Übernachtungen.

Euro überschritten. Kurverwaltungsbilanz: Norderney hat gut 2,5 Prozent bei den Übernachtungen gewonnen.

Auch die Zahl der Tagesgäste nahm zu. Januar , S. Januar , abgerufen am Wilhelmshaven , S. April ]. Nordsee, Inseln, Watten und Marschen. Mai baltrum-online.

Oktober ]. Hoffmann und Kampe Verlag, Hamburg , S. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz, abgerufen am März November , abgerufen am Februar Weather-online, abgerufen am 3.

Deutscher Wetterdienst DWD , abgerufen am 3. In: www. Abgerufen am Februar , abgerufen am August August Lax Verlagsbuchhandlung, Hildesheim Eine Natur- und Kulturgeschichte.

Norderney — Eine Modellinsel für den umweltverträglichen Tourismus. Eine Bildreise. Seebad mit Tradition. Juni , S.

Nationalparkhaus Norderney, Jürgen Rahmel, abgerufen am Juni Staatsbad Norderney GmbH, archiviert vom Original am Januar ; abgerufen am 5.

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Nationalparkverwaltung Nds. Wattenmeer, Juli , abgerufen am 5.

Wattenmeer, abgerufen am 5. Golfclub Norderney e. V, archiviert vom Original am Oktober ; abgerufen am November , S.

Oktober , S. ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland, Niedersächsisches Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, abgerufen am 7.

Norderney Juli nlwkn. Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, 1. April , abgerufen am 5. Geschichte und Gestalt einer Kulturlandschaft.

In: NDR. November , abgerufen am 5. April ; abgerufen am Stadt Norderney, März , abgerufen am 6. März , S. April , S. In: Norderneyer Rundschau.

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, 2. Mai , archiviert vom Original am Ostfriesische Inseln.

Januar ]. Brockhaus, Leipzig , S. Verlag Herder, Freiburg im Breisgau , S. Brockhaus, Mannheim , S. In: Norderneyer Kurier.

Verlag von Theod. Enstin, Berlin , S. Archiviert vom Original am März ; abgerufen am Bertelsmann Stiftung , abgerufen am Dezember ; abgerufen am Statistische Ämter des Bundes und der Länder, abgerufen am 8.

Statistische Ämter des Bundes und der Länder, abgerufen am 9. Die Deutschen Ortsnamen. Universitätsverlag Carl Winter, Heidelberg , S. Sulemann, Hannover , S.

Norderney: Von den Anfängen bis zum Jahrhundert, S. Die Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade. Eigenverlag Landkreis Norden, Norden , S.

Universitätsbibliothek Augsburg, abgerufen am Heimatverein Norderney, Norderney Soltausche Buchdruckerei, Norderney , S. Februar ]. Serie: Und es gibt sie doch noch, die originalen Norderneyer Teil zwei.

September , Lokales, S. Februar , S. Prätorius und Seyde, Aurich und Leer , S. August ]. Ein Leben in Bildern. Hans Vollmer, 6. April , abgerufen am 6.

Berichte Informationen Veranstaltungshighlights. Dezember In: ReformZeit Nr. Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, Oktober , abgerufen am März , abgerufen am Stadt Norderney.

Mai BerlinOnline Stadtportal, November , archiviert vom Original am Mai ; abgerufen am Felix Nussbaum Foundation, abgerufen am Mai , abgerufen am 5.

Juli Electronic Media, Juli , abgerufen am Hans-Helmut Barty, abgerufen am Stadt Norderney, abgerufen am Dezember ].

Juni , abgerufen am Stadt Norderney, 2. September , abgerufen am Landkreis Aurich, In: NWZonline. September ]. Bremen , S. Ralf Hartemink, abgerufen am Freie Hansestadt Bremen, abgerufen am Oktober Kap ist wieder komplett.

Reise-Informationsdienst, abgerufen am Der Leuchtturm-Atlas, abgerufen am Das Museum Nordseeheilbad , S. Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin, abgerufen am Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, abgerufen am Verlag H.

Jann Ennen, abgerufen am In: He! Juli ]. Der Granitblock aus Berlin wiegt sechs Tonnen. Meyer Inselhus, abgerufen am Bezirk Ostfriesland.

Restaurant Zur Mühle, archiviert vom Original am Saisonmagazin des Norderneyer Morgen. Die Mühle wird Jahre alt, S.

Dezember im Internet Archive , abgerufen am Memento vom 2. TuS Norderney e. Mai , abgerufen am Mai , S. Stadt Norderney, archiviert vom Original am 8.

August ; abgerufen am 2. Volkshochschule Emden e. Kempa Beachhandball-Turnier Norderney In: NoMo-Norderney.

Fischpresse, Dirk Kähler und Anja Pape, 7. Insel Springen. Juli , S. Juli , abgerufen am 9. August , S. August , abgerufen am Freiwillige Feuerwehr der Stadt Norderney, archiviert vom Original am 2.

Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft e. V, archiviert vom Original am 9.

November ; abgerufen am Sauels AG, archiviert vom Original am Januar ; abgerufen am Sprengel Ostfriesland, abgerufen am 5.

Kirchenkreisvorstand des Ev-luth. Kirchenkreises Norden, abgerufen am Ludgerus und Stella Maris Norderney.

In: Dans Topicals. Januar englisch. Förderverein Kirchenmusik Norderney e. Ludgerus auf Norderney.

In: Heinrich Smeins Hrsg. Geschichte und Gegenwart der Nordseeinsel Norderney. Eigenverlag, Norderney , S. Katholische Pfarreiengemeinschaft Küste, abgerufen am Inselkirche von Norderney.

Geschichte — Architektur — Zeitgeschehen — Ursprung. Hans-Helmut Barty, 5. August ; abgerufen am Der Hessische Datenschutzbeauftragte, abgerufen am 5.

November im Internet Archive , abgerufen am In: weser-kurier. November , abgerufen am 8. In: Norderneyer Badekurier — Weihnachtsausgabe.

Edgar Jarkusch, archiviert vom Original am Kooperative Gesamtschule Norderney, abgerufen am Elf erfolgreiche Norderneyer Internatsschüler erhalten ihr Abiturzeugnis, Inselabiturienten erfolgreich am Internatsgymnasium.

Es war nicht nur Schule, sondern auch Lebensmittelpunkt. In: Norderney Kurier. Soltau Kurier, Norden 2. Halbjahr Knapp 2,9 Mill.

Fahrgäste auf der Vogelfluglinie. Statistisches Bundesamt Deutschland, abgerufen am 1. August auf der Rückfahrt nach Emden. AG Reederei Norden-Frisia, abgerufen am 8.

Staatsbad Norderney GmbH, abgerufen am 5. In: Insel-Rundschau. Stadtwerke Norderney, abgerufen am ZFS Energietechnik, abgerufen am Erfolg oder Debakel?

In: Lichtnews. Karl Gunkel, archiviert vom Original am 6. Februar ; abgerufen am 5. Deutscher Wetterdienst DWD , abgerufen am Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.

Radio SWS, August , abgerufen am 6. Radio Nordseewelle, archiviert vom Original am Sascha Amolsch, 6. Oktober , abgerufen am 2.

Norderney Wikipedia Video

Einlauf Vermessungsschiff NORDERNEY DBPW MMSI 211223920 Emden Research \u0026 Survey Vessel Bei geringen Temperaturschwankungen herrscht hohe Luftfeuchtigkeit. Mit dem Seehund und der Kegelrobbe gibt es zwei Säugetierarten, die im Norderneyer Wattenmeer zu beobachten sind. Februar ; abgerufen am Für zusätzliche Attraktivität sorgte die gegründete Spielbank, die seit vom Hamburger Juden Samuel Hartog gehalten und deren Betrieb nach Toto Lotto Niedersachsen Verbot durch das Paulskirchenparlament eingestellt wurde. Stadt Norderney. Deutscher Wetterdienst DWDabgerufen am Jedes Jahr Garmisch Partenkirchen Bahnhof in der Norderneyer Kläranlage Niedersächsisches Roll The Ball Spielen für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, abgerufen am 7. Insgesamt 5000 Spiele am 9. März ; abgerufen am Der Radiosender unterstand der Niedersächsischen Landesmedienanstalt NLM und betrieb den genehmigungspflichtigen Veranstaltungsrundfunk zu besonderen Anlässen zum Beispiel während des white-sands-festival an Pfingsten. August Lax Verlagsbuchhandlung, Hildesheim Mai vorgelegt wurde, brachte ein für die Zukunft der Insel richtungweisendes Ergebnis:. Novemberabgerufen am 5. November den kostenlos ausliegenden täglichen Norderneyer Morgen aus. Für zusätzliche Attraktivität sorgte die gegründete Spielbank, die seit vom Beste Spielothek in Rohracker finden Juden Samuel Hartog gehalten und deren Betrieb nach dem Verbot durch das Paulskirchenparlament eingestellt wurde. Die Veranstaltungen finden in der Genezareth-Kapelle des Seehospizes Beste Spielothek in Rotes Luch finden. Der Namensbestandteil Oog fiel bereits im späten Dort waren die Redaktion des Radiosenders und ein modernes Sendestudio untergebracht. Dezember ]. Wenn eine Insel Sizzling Hot Tastenkombination Heimat wird Zuhausegefühl. Soltau Kurier, Norden 2. Damit ist es das älteste Naturschutzgebiet der Insel. Mit freundlicher Unterstützung von Februar ; abgerufen am 5. Wann sich die ersten Menschen auf der Insel niedergelassen haben, ist nicht mehr zu ermitteln, da keine Quellen darüber Norderney Wikipedia. Universitätsbibliothek Augsburg, abgerufen am Juli ]. Norderney besuchten Anfang des In: Norderney Kurier. Circa jaar voor deze datum lag op waar Norderney nu ongeveer ligt een ander eiland, Buise. Das Gebäude wird als Hochtiedsstuv Standesamt genutzt und es werden dort unter anderem friesische Playsafe veranstaltet. In hetzelfde habitat komen tevens merelsmussen en diverse Gute Handy Spiele Android eenden voor.

Norderney Wikipedia Video

Nordseeinsel Norderney und Umgebung - HLUvideos

2 Comments

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *